Dzisiaj jest: 14.4.2024, imieniny: Bernarda, Martyny, Waleriana

Regulamin

Regulamin portalu

Portal, serwis WirtualnyInzynier.pl jest dedykowany inżynierom, specjalistom zarówno freelancerom, jak i firmom zatrudniającym inżynierów. Główne osie portalu to: prezentacja firm, produktów, artykułów oraz forum wiedzy.
Celem portalu jest ponadto prezentacja wiedzy w branżach;
Przemysł, Utrzymanie ruchu, Automatyka przemysłowa, Diagnostyka maszyn, Motoryzacja, Budownictwo, Informatyka, Ogólne w formie artykułów (ew. video-prezentacji) oraz wspólne rozwiązywanie problemów na forum portalu.
Serwis
www.wirtualnyinzynier.pl jest stroną publikującą nie tylko własne artykuły, treści, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz firm i instytucji współpracujących z portalem. Materiały publikowane w Portalu mają charakter wyłącznie informacyjny.

§1.

Postanowienia ogólne

1. Postanowienia niniejszego regulaminu określają prawa i obowiązki stron w związku ze świadczeniem Usług przez Serwis wirtualnyinzynier.pl.
2. Użyte w Regulaminie definicje ważniejszych pojęcia określają:

Portal lub Serwis – branżowy serwis informacyjno – ogłoszeniowy znajdujący się pod adresem wirtualnyinzynier.pl.  
Użytkownik lub usługobiorca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat lub firma lub instytucja korzystająca z Serwisu.
Usługodawca – portal lub serwis wirtualnyinzynier.pl .
Firma – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej.
Administrator – osoba wyznaczona przez właściciela Serwisu do nadzorowania funkcjonowania Serwisu od strony technicznej i informatycznej oraz kontaktu z klientem za pomocą formularza kontaktowego.
Adres e-mail – elektroniczne konto pocztowe do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail za pomocą Internetu.
Cennik – opłaty ustalone przez właściciela Portalu za usługi świadczone w Serwisie.
Abonament – wynagrodzenie uiszczane przez Użytkownika za usługi świadczone przez Administratora.
Konto – miejsce w Serwisie prowadzone oraz aktywowane dla Użytkownika przez Administratora i dostępne po zalogowaniu się po wpisaniu loginu i hasła. Użytkownik może wprowadzać i modyfikować swoje dane oraz inne informacje związane z zarejestrowaniem w Serwisie.
Artykuły lub materiały – informacje, teksty, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakikolwiek inne dane przekazywane do Portalu za pomocą odpowiednich procedur przez Internet, które zostaną opublikowane w Serwisie.
Katalog Firm – wydzielona cześć Serwisu umożliwiająca dodanie danych firmy Użytkownika wg branży.
Oferta Firm – wydzielona cześć Serwisu umożliwiająca dodanie oferty firmy Użytkownika wg branży.
Zlecenia  udostępnienie miejsca Użytkownikowi na stronie Serwisu umożliwiające wyszukanie wykonawcy swojej oferty wg branży.

Produkty – wydzielona cześć Serwisu umożliwiająca dodanie produktów firmy Użytkownika wg branży.
Ogłoszenia – udostępnienie miejsca Użytkownikowi na stronie Serwisu umożliwiające przedstawienie swojej ofert.
Motoryzacja – udostępnienie miejsca Użytkownikowi na stronie Serwisu umożliwiające przedstawienie swojej oferty motoryzacyjnej.
Galeria – wydzielona cześć Serwisu umożliwiająca Użytkownikowi na dodanie dokumentacji audio-fotograficznej.
Forum –  miejsce do wymiany informacji i wspólnego rozwiązywania wątków tematycznych, branżowych.
3. Wpisy na stronie wirtualnyinzynier.pl w kategoriach; Poradnik Inżyniera, Katalog firm, Oferty firm, Zlecenia, Produkty, Ogłoszenia, Motoryzacja, Forum, Galerie, Ogólne pochodzą od Użytkownika, który samodzielnie ustala treść.
4. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowanie treści, zdjęć i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym a ich publikacja nie narusza praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
5. Portal wirtualnyinzynier.pl nie opowiada za treści i publikowane przez Użytkownika na stronie.
6. 
W przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora lub właściciela Portalu, odnośnie naruszenia jakichkolwiek praw do opublikowanego artykułu, treści, informacji, zdjęcia lub wizerunku osób trzecich, w tym praw autorskich. Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemnie oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora, właściciela Portalu od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.
7. Użytkownik wyraża zgodę na przejęcie wszelkich zobowiązań prawnych oraz kosztów sądowych i procesowych w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Administratora lub właściciela Serwisu wynikającymi z czynności dokonanych przez Użytkownika w ramach Portalu wirtualnyinzynier.pl.
8. Administrator rości sobie prawo do dowolnej zmiany materiałów publikowanych przez Użytkowników na stronie wirtualnyinzynier.pl, łącznie z ich usunięciem.
9. Administrator może odmówić założenia konta lub je zablokować bez podawania przyczyn.
10. Portal wirtualnyinzynier.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
11. Dodatkowo w ramach współpracy z innymi Partnerami Serwisu udostępnia Użytkownikom inne serwisy, w których Użytkownicy mogą korzystać z usług świadczonych przez tych Partnerów. Podczas korzystania z serwisów partnerskich Użytkowników obowiązują zasady i regulaminy obowiązujące w ramach poszczególnych serwisów.

§2.

Rejestracja w serwisie

1. Użytkownikiem Serwisu może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uregulowana w art. 331 Kodeksu cywilnego, która zaakceptowała niniejszy Regulamin.
2. Rejestracja w serwisie jest dobrowolna i bezpłatna, wymaga jednak zaakceptowania Regulaminu.
3. Każdy Użytkownik z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
4. 
Każdy Użytkownik, który przystępuje do korzystania z niniejszego Serwisu tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
5. Procedura rejestracji i aktywacji konta przebiega stopniowo za pośrednictwem stron internetowych Serwisu.

6. Każdy Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: loginu, pod którym Użytkownik dokonuje rejestracji, adresu e-mail, hasła oraz potwierdzenie hasła oraz zapoznanie i zaakceptowanie Regulaminu.
7. W ustawieniach profilu Użytkownika należy zaznaczyć status Usługobiorcy "osoba lub firma". 

§3.

Zawarcie i rozwiązanie umowy

1. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z usług Portalu oraz zaakceptowania postanowień Regulaminu przez Użytkownika.
2. Usługobiorca w przypadku Usług bezpłatnych może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.
3. 
Usługodawca ma prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia usług bez obowiązku zwrotu całości lub części pozostałej do wykorzystania opłaty w następujących przypadkach:
a) Umieszczenia przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,

b) Naruszenie przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i usunięcie jego Konta jeśli ono zostało założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu. 

§4.

Korzystanie z Serwisu 

1. Dodawanie artykułów w serwisie w dziale Poradnik Inżyniera:
a) Użytkownik po zalogowaniu może zamieścić swój artykuł inżynieryjno - specjalistyczny w poddziale kategoria / branża, wydarzenie uzupełnione zdjęciami lub materiałami audiowizualnymi.
b) 
Dodając tekst, zdjęcie, grafikę, Użytkownik oświadcza, iż:

- jest jego autorem, posiada zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby opublikować i w ramach serwisu nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.
- wyraża zgodę na przeredagowanie materiału przez Administratora, modyfikację tytułu, wybór zdjęcia, dodanie innych zdjęć.
- jeśli dodany przez Użytkownik tekst opiera się lub powołuje się na inne publikacje lub czerpie z nich inspirację, Użytkownik jest zobowiązany podać dokładne źródła, z których korzystał pisząc artykuł.
2. Katalog Firm
a) Użytkownik reprezentujący firmę, może dodać firmę do Katalogu Firm wypełniając formularz rejestracyjny, wybrać wpis: zwykły, premiun, premium Plus oraz dodać dane kontaktowe firmy z opisem działalności firm z uwzględnieniem branży.
b) Dodając wpis do Katalogu Firm Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za wprowadzone przez siebie treści. Wszystkie podane informacje powinny być prawdziwe i kompletne. 
c) Wpis do katalogu powinien być krótki, rzeczowy, bez nadużywania Wielkich Liter i zawierać informacje zgodną z prawdą.
d) Portal
Wirtualnyinzynier.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami a Firmami. Wszystkie nieporozumienia powinny być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez udziału portalu.
e) Opis strony firmy nie może składać się z samych słów kluczowych.
f) W przypadku gdy wpis firmy nie spełnia wymagań określonych w Regulaminie Administrator może odmówić dołączenia Firmy do katalogu.
3. Oferty Firm, Zlecenia, Produkty
a) Dodając wpis do działu Oferty Firm / Zlecenia / Produkty Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za wprowadzone przez siebie oferty, zlecenia, produkty.
b) Informacje o cenach zawarte w/w działach mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią umowę prawną między Użytkownikami. 
c) Portal
Wirtualnyinzynier.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami.
d) Wszystkie nieporozumienia powinny być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez udziału portalu.
4. Ogłoszenia, Motoryzacja
a) Wpis do działu Ogłoszenia i Motoryzacja jest umieszczany po zalogowaniu się Użytkownika, który samodzielnie umieszcza jego treść.
b) Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści, w tym zdjęcia, filmiki i gwarantuje, że są zgodne ze stanem faktycznym i prawem, a ich publikowanie nie narusza Regulaminu oraz praw autorskich.
c) Informacje o cenach zawarte w/w działach mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią umowę prawną między Użytkownikami. 
d) Portal
Wirtualnyinzynier.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami.

§5.

Określenie uprawnień

1. Odwiedzający posiada uprawnienia do poruszania się po stronach Serwisu nie wymagających logowania w Serwisie, przeglądania artykułów, aktywnych ogłoszeń, zleceń bez rejestracji, korzystania z formularza kontaktowego.
2. Użytkownik po zalogowaniu posiadający uprawnienia do poruszania się po stronach Serwisu wymagających logowania, korzystania z opcji dostępnych dla tej grupy Użytkowników oraz do korzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie, służącego do kontaktu z Administratorem Serwisu. 
3. Administrator  posiada uprawnienia do nadzorowania funkcjonowania całego Serwisu od strony technicznej i informatycznej oraz kontaktu z klientem za pomocą formularza kontaktowego lub bezpośrednio na podany e-mail Użytkownika.
a) Udostępnia możliwość zamieszczenia Użytkownikowi komentarza przy wybranym artykule, ogłoszeniu, katalogu produktów i firm, 
b) Zamieszczane przez Użytkowników komentarze oraz opinie są moderowane przez Administratora. Autor komentarza lub opinie zrzeka się wobec Administratora Serwisu wykonywania praw autorskich osobistych względem komentarza i/lub opinii.
c) Administrator ma prawo do dokonywania zmian redakcyjnych lub usunięcia komentarza / opinii bez konieczności uzyskiwania zgody autora komentarza lub/ i opinii.   
d) Uaktywnia lub dezaktywuje reklamy zamieszczone na stronach Serwisu zgodnie z wykupionym przez Klienta czasem aktywności reklamy. Ma prawo do usuwania lub modyfikacji komentarzy umieszczanych w Serwisie i Forum. 
e) Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego wpisu do Katalogu Firm, Produktów, Ofert, Zleceń, Ogłoszeń,    Motoryzacji, Artykułów, Reklam i linków niezgodnych z Regulaminem bez informowania oraz bez zwrotu opłaty.  

 

§6.

Zamieszczanie oraz płatność za promocję ogłoszenia 

1. Dodawanie ogłoszeń do Serwisu jest bezpłatne.
2. Użytkownik dokonuje płatności za promowanie ogłoszenia.
3. Użytkownik, chcący promować ogłoszenie lub reklamę otrzyma ofertę na e-mail od administratora serwisu.
4. Opłata za promocję ogłoszenia odbywa się za pomocą wysłania wiadomości tekstowej SMS na wskazany w formularzu ogłoszenia numer lub płatności on-line lub bezpośrednio na konto administratora. 
5. W dniu zrealizowanego zakupu usługi promowania ogłoszenia należy zgłaszać żądanie wystawienia faktury VAT wyłącznie za usługę opłaconą przelewem lub karta płatniczą.  
6. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia promowania ogłoszenia niezgodnego z regulaminem bez zwroty opłaty za nią. 


 

§7.

Zamieszczanie oraz płatność za reklamę tekstową 

1. Dodawanie reklamy tekstowej do serwisu jest płatne.
2. Box tekstowy umieszczany jest na stronie głównej i podstronach serwisu wirtualnyinzynier.pl. 
3. Tytuł linka nie może przekroczyć 30 znaków, treść linka 100 znaków, adres strony 150 znaków.
4. Reklama ma formę ustalona przez serwis wirtualnyinzynier.pl i nie może zawierać kodu HTML. 
5. Zabrania się dodawania linków do strony z polskim i międzynarodowym prawem, nie mogą zawierać treści o charakterze erotycznym, nawołujących do nienawiści rasowej, urażając czyjekolwiek uczucia i przekonania religijne, wulgarnych, nieetycznych i obraźliwych. 
6. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia reklamy niezgodnych z regulaminem bez zwroty opłaty za nią. 

7. Opłata za promocję ogłoszenia odbywa się za pomocą wysłania wiadomości tekstowej SMS na wskazany w formularzu ogłoszenia numer lub płatności on-line lub bezpośrednio na konto administratora. 
8. Jeżeli reklama tekstowa nie została przedłużona zostanie automatycznie wyłączona.
9. W dniu zrealizowanego zakupu reklamy tekstowej należy zgłaszać żądanie wystawienia faktury VAT wyłącznie za usługę opłaconą przelewem lub karta płatniczą. 
10. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesłanie faktury w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku i towarów i usług, na zasadach uwzględnionych w Regulaminie.  

§8.

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności 


1. Podanie danych osobowych w Serwisie w każdym przypadku jest dobrowolna.
2. Administratorem danych osobowych jest Serwis wirtualnyinzynier.pl. 
3. Administrator danych gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu;
a) rejestracji Konta
b) realizacji Usług objętych umowami o ich świadczenie, zawartymi na podstawie Regulaminu,
c) w związku z obsługą reklamacji,
d) dla potrzeb technicznych i statystycznych Serwisu,
e) korospondencji e-mail,
f) poinformowania Usługobiorcę o nowych wpisach, ofertach, zleceniach, produktach, firmach.
4. Usługobiorcy między sobą mogą kontaktować się wyłącznie poprzez telefon i adres e-mail podany w Serwisie.
5. Usługobiorca podając jakiekolwiek dane osobowe, zgadza się na ich przetwarzanie przez Usługodawcę.
6. Usługobiorca może w każdym czasie zażądać od Usługodawcy zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
7. Usługobiorca ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, zebranych przez Usługodawcę oraz prawo do ich poprawienia.
8. Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§9.

Prawa własności intelektualnej 

1. Portal oferując Usługobiorcom szeroki zakres dostępu do katalogu firm, produktów, ogłoszeń, ofert, zleceń, reklam zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania i przestrzegania własności intelektualnej.
2. Korzystający z Serwisu Użytkownik, Klient, Gość, Odwiedzający wyraża zgodę na zamieszczenie przez Serwis na swoich stronach internetowych wszelkich dokumentów podlegających ochronie praw autorskich stanowiących własność Klienta Portalu.
3. Usługobiorca korzystający z Serwisu zobowiązuje się do wykorzystania wszelkich prezentowanych w nim treści chronionych prawami autorskimi wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.
4. Kopiowanie i korzystanie w jakiejkolwiek formie treści zamieszczonych w Serwisie do celów komercyjnych jest zabronione i wymaga zgody właściciela Serwisu lub innego podmiotu uprawnionego.
5. Korzystający z Portalu ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższym zastrzeżeniem, jak i niniejszym dokumentem.
6. Korzystający z Serwisu Usługobiorca udostępniający wszelkie materiały za pośrednictwem Serwisu, wyraża zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych korzystających z Serwisu w zakresie osobistego użytku a Administrator Portalu gwarantuje sobie prawo do ich redagowania, kopiowania i rozpowszechniania.
7. Użytkownicy zamieszczający na stronach internetowych Portalu wszelkie materiały równocześnie oświadczają, że nie naruszają one praw autorskich osób trzecich i innych Podmiotów.

 

§10.

Postępowanie reklamacyjne
 

1. Reklamację można złożyć do Administratora drogą elektroniczną na adres: biuro.wirtualnyinzynier.pl.
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane osoby lub firmy zgłaszającej reklamację, login (służący do logowania w serwisie) oraz opis problemu będącego podstawą reklamacji i datę zdarzenia. 
3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Administratora Serwisu.

§11.

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania.
2. Serwis zastrzega sobie prawo do przesyłania materiałów marketingowych do Klientów, którzy zarejestrowali się w Serwisie lub zamówili subskrypcję.
3. Portal może wykorzystywać wszelkie dane zawarte na jego stronach do celów marketingowych i innych związanych z własnym funkcjonowaniem i rozwojem.
4. Użytkownik w momencie rejestracji na stronach Serwisu automatycznie wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych: adresu mailowego, nazwy, adresu, NIP, nr telefonu w celach marketingowych i innych związanych z własnym funkcjonowaniem i rozwoju firmy AN-BEST będącej właścicielem Serwisu.
5. Właściciel Serwisu firma AN-BEST nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej za korzystanie przez Klienta, Gościa, Użytkownika, Usługobiorcę w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego dokumentu.
6. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych na jego stronach treści ogłoszeń, ofert, zleceń, reklam, wpisu do katalogu firm i produktów oraz linków do stron niezgodnych z polskim i międzynarodowym prawem.
7. W przypadku zainteresowania danym ogłoszeniem, ofertą, zleceniem, wpisem do katalogu firm, produktem reklamą zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Ogłoszeniodawcą, Reklamodawcą, Zamawiającym. Serwis poprzez publikację danego ogoszenia, oferty, zlecenia, wpisu do katalogu firm, produktu, reklamy umożliwia kontakt między Stronami, ale nie pośredniczy w dalszych rozmowach i ustaleniach.
8. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie oraz cenniku usług. Wszystkie zmiany zaczynają obowiązywać w momencie umieszczenia ich na stronach serwisu i nie działają wstecz.
9. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach. 
10. Korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
11. Właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania prze Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.
12. Wszelkie informacje opublikowane w Serwisie, w szczególności materiały dotyczące cen, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Zgłoszenie zapytania o zamówienie oferty e-mail nie powoduje zawarcia umowy i nie stanowi oferty. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt - dane kontaktowe wraz z formularzem kontaktowym dostępne są na stronach serwisu w zakładce "Kontakt"   

Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.