Dzisiaj jest: 13.8.2020, imieniny: Elwiry, Hipolita, Radosławy

Regulamin

Regulamin portalu

Portal, serwis WirtualnyInzynier.pl jest dedykowany inżynierom, specjalistom zarówno freelancerom, jak i firmom zatrudniającym inżynierów. Główne osie portalu to: prezentacja firm, produktów, artykułów oraz forum wiedzy.
Celem portalu jest ponadto prezentacja wiedzy w branżach;
Przemysł, Utrzymanie ruchu, Automatyka przemysłowa, Diagnostyka maszyn, Motoryzacja, Budownictwo, Informatyka, Ogólne w formie artykułów (ew. video-prezentacji) oraz wspólne rozwiązywanie problemów na forum portalu.
Serwis
www.wirtualnyinzynier.pl jest stroną publikującą nie tylko własne artykuły, treści, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz firm i instytucji współpracujących z portalem. Materiały publikowane w Portalu mają charakter wyłącznie informacyjny.

§1.

Postanowienia ogólne
1. Postanowienia niniejszego regulaminu określają prawa i obowiązki stron w związku ze świadczeniem Usług przez Serwis wirtualnyinzynier.pl.
2. Użyte w Regulaminie definicje ważniejszych pojęcia określają:

Portal lub Serwis – branżowy serwis informacyjno – ogłoszeniowy znajdujący się pod adresem wirtualnyinzynier.pl.  
Użytkownik lub usługobiorca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat lub firma lub instytucja korzystająca z Serwisu.
Usługodawca – portal lub serwis wirtualnyinzynier.pl .
Firma – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej.
Administrator – osoba wyznaczona przez właściciela Serwisu do nadzorowania funkcjonowania Serwisu od strony technicznej i informatycznej oraz kontaktu z klientem za pomocą formularza kontaktowego.
Adres e-mail – elektroniczne konto pocztowe do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail za pomocą Internetu.
Cennik – opłaty ustalone przez właściciela Portalu za usługi świadczone w Serwisie.
Abonament – wynagrodzenie uiszczane przez Użytkownika za usługi świadczone przez Administratora.
Konto – miejsce w Serwisie prowadzone oraz aktywowane dla Użytkownika przez Administratora i dostępne po zalogowaniu się po wpisaniu loginu i hasła. Użytkownik może wprowadzać i modyfikować swoje dane oraz inne informacje związane z zarejestrowaniem w Serwisie.
Artykuły lub materiały – informacje, teksty, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakikolwiek inne dane przekazywane do Portalu za pomocą odpowiednich procedur przez Internet, które zostaną opublikowane w Serwisie.
Katalog Firm – wydzielona cześć Serwisu umożliwiająca dodanie danych firmy Użytkownika wg branży.
Oferta Firm – wydzielona cześć Serwisu umożliwiająca dodanie oferty firmy Użytkownika wg branży.
Zlecenia  udostępnienie miejsca Użytkownikowi na stronie Serwisu umożliwiające wyszukanie wykonawcy swojej oferty wg branży.

Produkty – wydzielona cześć Serwisu umożliwiająca dodanie produktów firmy Użytkownika wg branży.
Ogłoszenia – udostępnienie miejsca Użytkownikowi na stronie Serwisu umożliwiające przedstawienie swojej ofert.
Motoryzacja – udostępnienie miejsca Użytkownikowi na stronie Serwisu umożliwiające przedstawienie swojej oferty motoryzacyjnej.
Galeria – wydzielona cześć Serwisu umożliwiająca Użytkownikowi na dodanie dokumentacji audio-fotograficznej.
Forum –  miejsce do wymiany informacji i wspólnego rozwiązywania wątków tematycznych, branżowych.
3. Wpisy na stronie wirtualnyinzynier.pl w kategoriach; Poradnik Inżyniera, Katalog firm, Oferty firm, Zlecenia, Produkty, Ogłoszenia, Motoryzacja, Forum, Galerie, Ogólne pochodzą od Użytkownika, który samodzielnie ustala treść.
4. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowanie treści, zdjęć i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym a ich publikacja nie narusza praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
5. Portal wirtualnyinzynier.pl nie opowiada za treści i publikowane przez Użytkownika na stronie.
6. 
W przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora lub właściciela Portalu, odnośnie naruszenia jakichkolwiek praw do opublikowanego artykułu, treści, informacji, zdjęcia lub wizerunku osób trzecich, w tym praw autorskich. Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemnie oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora, właściciela Portalu od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.
7. Użytkownik wyraża zgodę na przejęcie wszelkich zobowiązań prawnych oraz kosztów sądowych i procesowych w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Administratora lub właściciela Serwisu wynikającymi z czynności dokonanych przez Użytkownika w ramach Portalu wirtualnyinzynier.pl.
8. Administrator rości sobie prawo do dowolnej zmiany materiałów publikowanych przez Użytkowników na stronie wirtualnyinzynier.pl, łącznie z ich usunięciem.
9. Administrator może odmówić założenia konta lub je zablokować bez podawania przyczyn.
10. Portal wirtualnyinzynier.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
11. Dodatkowo w ramach współpracy z innymi Partnerami Serwisu udostępnia Użytkownikom inne serwisy, w których Użytkownicy mogą korzystać z usług świadczonych przez tych Partnerów. Podczas korzystania z serwisów partnerskich Użytkowników obowiązują zasady i regulaminy obowiązujące w ramach poszczególnych serwisów.

§2.

Rejestracja w serwisie

1. Użytkownikiem Serwisu może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uregulowana w art. 331 Kodeksu cywilnego, która zaakceptowała niniejszy Regulamin.
2. Rejestracja w serwisie jest dobrowolna i bezpłatna, wymaga jednak zaakceptowania Regulaminu.
3. Każdy Użytkownik z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
4. 
Każdy Użytkownik, który przystępuje do korzystania z niniejszego Serwisu tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
5. Procedura rejestracji i aktywacji konta przebiega stopniowo za pośrednictwem stron internetowych Serwisu.

6. Każdy Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: loginu, pod którym Użytkownik dokonuje rejestracji, adresu e-mail, hasła oraz potwierdzenie hasła oraz zapoznanie i zaakceptowanie Regulaminu.
7. W ustawieniach profilu Użytkownika należy zaznaczyć status Usługobiorcy "osoba lub firma". 

§3.

Zawarcie i rozwiązanie umowy

1. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z usług Portalu oraz zaakceptowania postanowień Regulaminu przez Użytkownika.
2. Usługobiorca w przypadku Usług bezpłatnych może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.
3. 
Usługodawca ma prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia usług bez obowiązku zwrotu całości lub części pozostałej do wykorzystania opłaty w następujących przypadkach:
a) Umieszczenia przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,

b) Naruszenie przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i usunięcie jego Konta jeśli ono zostało założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu. 

§4.

Korzystanie z Serwisu 

1. Dodawanie artykułów w serwisie w dziale Poradnik Inżyniera:
a) Użytkownik po zalogowaniu może zamieścić swój artykuł inżynieryjno - specjalistyczny w poddziale kategoria / branża, wydarzenie uzupełnione zdjęciami lub materiałami audiowizualnymi.
b) 
Dodając tekst, zdjęcie, grafikę, Użytkownik oświadcza, iż:

- jest jego autorem, posiada zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby opublikować i w ramach serwisu nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.
- wyraża zgodę na przeredagowanie materiału przez Administratora, modyfikację tytułu, wybór zdjęcia, dodanie innych zdjęć.
- jeśli dodany przez Użytkownik tekst opiera się lub powołuje się na inne publikacje lub czerpie z nich inspirację, Użytkownik jest zobowiązany podać dokładne źródła, z których korzystał pisząc artykuł.
2. Katalog Firm
a) Użytkownik reprezentujący firmę, może dodać firmę do Katalogu Firm wypełniając formularz rejestracyjny, wybrać wpis: zwykły, premiun, premium Plus oraz dodać dane kontaktowe firmy z opisem działalności firm z uwzględnieniem branży.
b) Dodając wpis do Katalogu Firm Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za wprowadzone przez siebie treści. Wszystkie podane informacje powinny być prawdziwe i kompletne. 
c) Wpis do katalogu powinien być krótki, rzeczowy, bez nadużywania Wielkich Liter i zawierać informacje zgodną z prawdą.
d) Portal
Wirtualnyinzynier.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami a Firmami. Wszystkie nieporozumienia powinny być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez udziału portalu.
e) Opis strony firmy nie może składać się z samych słów kluczowych.
f) W przypadku gdy wpis firmy nie spełnia wymagań określonych w Regulaminie Administrator może odmówić dołączenia Firmy do katalogu.
3. Oferty Firm, Zlecenia, Produkty
a) Dodając wpis do działu Oferty Firm / Zlecenia / Produkty Użytkownik ponosi wszelką odpowidzialność za wprowadzone przez siebie oferty, zlecenia, produkty.
b) Informacje o cenach zawarte w/w działach mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią umowę prawną między Użytkownikami. 
c) Portal
Wirtualnyinzynier.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami.
d) Wszystkie nieporozumienia powinny być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez udziału portalu.
4. Ogłoszenia, Motoryzacja
a) Wpis do działu Ogłoszenia i Motoryzacja jest umieszczany po zalogowaniu się Uzytkownika, który samodzielnie umieszcza jego tresć.
b) Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści, w tym zdjęcia, filmiki i gwarantuje, że są zgodne ze stanem faktycznym i prawem, a ich publikowanie nie narusza Regulaminu oraz praw autorskich.
c) Wpis 

§5.

Określenie uprawnień

1. Odwiedzający posiada uprawnienia do poruszania się po stronach Serwisu nie wymagających logowania w Serwisie, przeglądania artykułów, aktywnych ogłoszeń, zleceń bez rejestracji, korzystania z formularza kontaktowego.
2. Użytkownik po zalogowaniu posiadający uprawnienia do poruszania się po stronach Serwisu wymagających logowania, korzystania z opcji dostępnych dla tej grupy Użytkowników oraz do korzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie, służącego do kontaktu z Administratorem Serwisu. 
3. Administrator  posiada uprawnienia do nadzorowania funkcjonowania całego Serwisu od strony technicznej i informatycznej oraz kontaktu z klientem za pomocą formularza kontaktowego lub bezpośrednio na podany e-mail Użytkownika.
a) Udostępnia możliwość zamieszczenia Użytkownikowi komentarza przy wybranym artykule, ogłoszeniu, katalogu produktów i firm, 
b) Zamieszczane przez Użytkowników komentarze oraz opinie są moderowane przez Administratora. Autor komentarza lub opinie zrzeka się wobec Administratora Serwisu wykonywania praw autorskich osobistych względem komentarza i/lub opinii.
c) Administrator ma prawo do dokonywania zmian redakcyjnych lub usunięcia komentarza / opinii bez konieczności uzyskiwania zgody autora komentarza lub/ i opinii.   
d) Uaktywnia lub dezaktywuje reklamy zamieszczone na stronach Serwisu zgodnie z wykupionym przez Klienta czasem aktywności reklamy. Ma prawo do usuwania lub modyfikacji komentarzy umieszczanych w Serwisie i Forum. 

Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.